Dokuz Eylul


 

 

2

 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 1, 2000
Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

 • Repurchasing, Doğan Uysal,1-11: Özet
 • Firmalarda Kullanılan Normatif Fiyatlama Modellerinin Liberal İktisat Politikasıyla İlişkisi: Çok Ürünlü Firmalar Üzerine Bir Deneme, Ali Kemal Gürbüz,12-22: Özet
 • Evaluation Of Turkish Prıvatisaion Policy and Performance: A Case Study Of The Turkish Cement Industry, Selami Sezgin, Şennur Sezgin, 23-47:Özet
 • Economıc Implıcatıons of Presidentialism and Parliamentarism , A.Özlem Önder,48-61:Özet
 • Muhasebeci Kimliği Ve Muhasebe Eğitimi, M.Banu Durukan,62-68:Özet
 • Denizli’deki Büyük Sanayi Kuruluşların Sanal Örgütlenme Stratejilerinin Değerlendirilmesi, Öznur Yüksel, Selçuk Burak Haşıloğlu, 69-88: Özet
 • Identity Crises Syndrome in Modern Turkish Foreign Policy: Some Suggestions for an Analytical Framework, Şaban Çalış,89-110:Özet
 • The Common Foreign and Security Policy of the European Union and the Advantages   It Provides for Greece in Her Problems with Turkey, Nazif Mandacı,111-134:Özet
 • Manpower Research In Hospitality Sector :The Example of Antalya Region, Ahmet Aktaş, A.Akın Aksu , Ali Cengiz , Rüya Ehtiyar,157-169:Özet
 • Sürekli Süreç Geliştirme Kapsamında Performans Değerlemesinin Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Açısından Analizi, Özkan Tütüncü, İzzet Kılınç,170-182:Özet
 • Yerli Turist Profili, Sebahattin Karaman,183-199:Özet
 • Contribution of The Turkish Tourism Industry to The National Economy, İbrahim Boz,200-222:Özet
 • Yiyecek & İçecek Yönetiminde Bir Analiz Aracı Olarak Menü Mühendisliği, İlhan Bölükoğlu,230-235:Özet

 

 

REPURCHASING,Doğan Uysal,1-11
From time to time, corporations can repurchase their own shares.  In a tender offer the   companies usually decide to repurchase the number of share. Since developed countries have a good stock exchange market, it can be possible to meet this kind of action in these countries. In this study, we try to examine  the effect of repurchasing announcements on the asset prices of the corporations in the U.S.A by examining the market reaction during the event period. In this study, the event study methodology is employed.
Keywords: Investment, Interest Rate.

FİRMALARDA KULLANILAN NORMATİF FİYATLAMA MODELLERİNİN LİBERAL İKTİSAT POLİTİKASIYLA İLİŞKİSİ: ÇOK ÜRÜNLÜ FİRMALAR ÜZERİNE BİR DENEME,Ali Kemal Gürbüz,12-22
 Bu yazıda liberal iktisat politikası savunucularının piyasadaki firma davranışları hakkında dayandıkları varsayımlar ele alınarak, bu varsayımların gerçek yaşamda geçerli olup olmadığı sorgulanmaktadır.  Bu yapılırken bir anlamda liberal iktisat politikası görüşü test edilmiş olmaktadır. Konu teorik ve matematiksel yöntem yardımıyla tartışılmıştır.  Bulgular liberal iktisat politikası görüşünün sağlam dayanaklara sahip olduğu yönündedir.
Anahtar Sözcükler: - Ekonomik Politika


EVALUATION OF TURKISH PRIVATISATION POLICY AND PERFORMANCE: A CASE STUDY OF THE TURKISH CEMENT INDUSTRY,,Selami Sezgin, Şennur Sezgin,23-47
Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özelleştirme çok önemli Bir kamu politikası aracı olarak son yıllarda yerini almıştır.  Türkiye’de ve Diğer ülkelerde, özelleştirmenin arkasında yatan en önemli rasyoneller, üretimim geliştirilmesi, karlılık ve bunun sonucu olarak etkinliktir.  Bu çalışma özelleştirme sonuçlarını incelemektedir ve bu sonuçlar yalnızca ampirik olarak incelenebilir.  Bu nedenle, bu çalışmada tamamen özelleştirilen çimento sektörü seçilmiştir.  Sonuçlar göstermektedir ki  özelleştirme işgücü verimliliğini artırmıştır.  Bununla birlikte, karlılık beklenen ölçüde artmamıştır.  Daha ötesi, bu çalışma göstermektedir ki özelleştirme öncesi sahiplik firmanın performansını özelleştirme sonrası etkilemektedir.  Karma sahipli çimento fabrikaları, tamamen devlete ait olann fabrikalardan özelleştirme sonrası daha üstün verimlilik ve karlılık performansı göstermişlerdir.


ECONOMIC IMPLICATIONS OF PRESIDENTIALISM AND PARLIAMENTARISM,A.Özlem Önder,48-61
Comparisons between presidential and parliamentary systems are a controversial topic in political science. In this paper we focus on the possible economic implications of the two systems, through political and institutional factors. This is a limited study, which needs more empirical facts. But the existing literature implies presidential governments produce more conflict between decision makers, therefore it is less favorable for building stable democracy, which effect fiscal parameters unfavorably. It has also some negative impact on a disciplined fiscal and monetary policy.  
Keywords: Presidential System, Parliamentary System, Political Economy.

MUHASEBECİ KİMLİĞİ VE MUHASEBE EĞİTİMİ,M. Banu Durukan,62-68
Günümüzde yaşanan tüm değişimler, muhasebecinin muhasebe bilgisinin yanında, farklı niteliklere de sahip olması gereğini doğurmuştur.  Muhasebecinin kimliğinin oluşumunda yaşamsal öneme sahip olan, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi bir bütün olarak niteleyen muhasebe eğitimi de, bu değişen muhasebeci kimliğine uygun olarak, değişmek zorundadır.  Bu çalışmada bu kimliğe uygun muhasebe eğitiminin niteliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  Çalışmada, öncelikle, günümüzde muhasebecinin sahip olması gereken nitelikler ve bunlara etki eden faktörler saptanacaktır.  Bu saptamalar çerçevesinde muhasebe eğitimi programlarının standartlarının belirlenmesinde muhasebe eğitiminin sahip olması gerekli olan özellikler ele alınacaktır.  Çalışmanın son bölümünde ise, muhasebecinin kimliği ve bu kimliğe uygun muhasebe eğitimi, bir bütün olarak değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler:  Muhasebeci Kimliği, Eğitim, Muhasebe

DENİZLİ’DEKİ BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINSANAL ÖRGÜTLENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Öznur Yüksel, Selçuk Burak Haşıloğlu,69-88
Enformasyon toplumunda varlık göstermeyi hedef edinen örgütlerin sanal örgütlenme doğrultusunda faaliyet göstermeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak, günümüz şartlarında örgütlerin Internet’i kullanıyor ve faaliyet gösteriyor olmaları yeterli değildir. Rekabette güçlü bir konumda olabilmek için etkili ve doğru sanal örgütlenme stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir; çünkü sanal örgütlenme stratejilerini iyi belirleyemeyen örgütler, gereksiz yere harcamalar yaparak, emek ve zaman kaybıyla karşı karşıya kalırlar.Bu çalışmada, 1998 yılı verilerine göre Denizli’deki ilk on büyük sanayi kuruluş sıralamasına giren örgütlerin Internet’teki sanal örgütlenme başlangıç stratejilerini değerlendirmek üzere bir araştırma yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler  : Sanal Organizasyon, Elektronik Ticaret,  Web Stratejisi

IDENTITY CRISIS SYNDROME IN MODERN TURKISH FOREIGN POLICY: SOME SUGGESTIONS FOR AN ANALYTICAL FRAMEWORK,Şaban Çalış, 89-110
For many analysts particularly in the Western, modern Turkish foreign policy has been living in a kind of identity crisis since the end of the Cold War. According to some of them, it is so, because the end of the Cold War has fundamentally changed traditional understanding of international relations, which was based on security calculations and ideological confrontations in particular. Instead, what the emerging new world order has brought about is the fact that international relations would be a bit more culturally oriented. Therefore, due to its geopolitical and historical position, Turkey would face a challenge of new ethnic and religious demand coming from inside and outside. Some of these analysts argued that Turkey would inevitably reconsider its national identity definition and then conventional patterns of foreign policy making in order to provide an answer but this would create an identity crisis. However, all of these arguments are rather speculative in essence. That is simply because, traditional patterns of modern Turkish foreign policy have not been determined by ethnic, religious and cultural considerations only. In order to understand the foundations and determinants of modern Turkish foreign policy, the concept of national identity would not be enough either. Instead, Turkey has a powerful state tradition and therefore a powerful, well-defined state identity which has since 1923 played a role enough to determine modern foreign policy.
Keywords: Foreign Policy, Identity, Nation, State

THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND THE ADVANTAGES IT PROVIDES FOR GREECE IN HER PROBLEMS WITH TURKEY,Nazif Mandacı,111-134
It is clear that Europeans pass through a hard process that is hoped to end with the materialization of a grandiose project like the United States of Europe, with the words of Monnet. So far they have managed to flesh out the economic aspect of  this courageous scheme and they claim that the next is the integration of the dispersed national interests of the EU members in the same pot and the ‘conduction of the foreign policy of the Europeans’ from the European capital. Ironically, the notion of common interest of all the Europeans is the very arena where the independent national interest perceptions of the individual states clash with each other. It is obvious that the great powers see the EU as a means to sustain their prestige in the global affairs whereas the smaller states are aware for the fact that integrated body of politics within EU provides them with a disproportional right to say in the global level. However, up today the practices have belied the member states who are very optimistic and hopeful for the robust European solidarity in the face of the matters disturbing them, particularly like Greece and as in the case of the Republic Macedonia. On the other hand, last steps of the EU in the field of common foreign and security as in the Amsterdam Treaty urges us to handle seriously the issue of possible implications that the European cooperation in common foreign policy may create over the protracted conflicts between Greece and Turkey. In this article, I aim at depicting to what extend the marching process of the European cooperation in the foreign policy and security matters may place Turkey into position of a belligerent to a conflict not only with Greece but also with EU itself. In the same context, I evaluate the shortcomings of the EU integration, WEU’s location in the European cooperation in defense matters and some unchangeable harsh realities like nationalism and state sovereignty.
Keywords: Greece, Common Foreign and Security Policy, Western European Union

MANPOWER RESEARCH IN HOSPITALITY SECTOR :THE EXAMPLE OF ANTALYA REGION, Ahmet Aktaş, A.Akın Aksu, Ali Cengiz, Rüya Ehtiyar,157-169
Today, with its financial support and employment possibilities tourism sector has a big effect on national economy, cultural exchange and social communication.  It will be one of the three main service sectors in the world with telecommunication and information in the 21-st century. To satisfy the needs of tourism sector, we are facing new training methods and recruitment programs everyday. It seems tourism education will last its popularity in 2000s.According to World Tourism Organisation (WTO) , the total number of people that are working directly and indirectly in tourism sector is 262 million in the world. In 10 years , 120 million people will be automatically added to this number. At this point it can be said that managing success in tourism sector is related with workers professionalism. This paper aims offering solutions to the main problems of hospitality sector in Antalya Region.
Keywords : Manpower, Training, Recruitment, Hospitality Sector

SÜREKLİ SÜREÇ GELİŞTİRME KAPSAMINDA PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR AÇISINDAN ANALİZİ,Özkan Tütüncü, İzzet Kılınç,170-182
Çalışmada öncelikle toplam kalite yönetimi bazında, sürekli süreç geliştirmenin kavramsal boyutu ele alınmaktadır. Buradan hareketle iç müşterilerinin sürekli süreç geliştirme faaliyetlerinden etkilenme ve yararlanma düzeylerinin saptanmasında performans değerlemesinin önemi ele alınmakta ve bu süreçler kavramsal açıdan değerlendirilmektedir. Çalışmada sürekli süreç geliştirme ve performans değerlemesi arasındaki ilişki saptandıktan sonra, belirlenen teorik çerçevenin uygulamada nasıl gerçekleştiğinin değerlendirilmesi, kar amacı gütmeyen kurum ve/veya kuruluşlar açısından bir örnek çerçevesinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Süreç Geliştirme, Performans Değerlemesi.

YERLİ TURİST PROFİLİ,Sebahattin Karaman,183-199
 Turizm, insanların tatil amaçlı yer değiştirmeleri sonucu meydana gelen sosyo-ekonomik bir olaydır. Turizm özellikle turist çeken ülkelerde veya bölgelerde ekonomik,  sosyal,  kültürel açıdan olumlu etkiler yapmaktadır. Ülkeler , ekonomik yönden geri kalmış  yörelerin gelişmesini sağlamak için , turizm sektörünü  çeşitli şekillerde teşvik  etmişlerdir. Turizmin gelişmesi, alt ve üst yapı yatırımlarının yapılmasıyla turistik yörenin hem kalkınmasına hem de yerli halkın daha refah içinde yaşamasına katkısı olmaktadır.            Turizm Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde önemli bir gelişme göstermiştir. Bundan dolayı yerli turist profilini belirlenmesi için uygulama alanı sınırlandırılarak Balıkesir yöresi seçilmiştir. Çünkü Balıkesir’e gelen  turistlerin büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturmaktadır.Bundan dolayı uygulama çalışma sahası olarak, ülke veya bölgenin bütününe örnek teşkil edeceği varsayılan  ve turizm bakımından gelişmiş olan  Balıkesir yöresi seçilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Turistik Yöre, Yerli Turist

CONTRIBUTION OF THE TURKISH TOURISM INDUSTRY TO THE NATIONAL ECONOMY,İbrahim Boz,200-222
The paper examines the contribution of the Turkish tourism industry to the national economy as of components of gross domestic output.  In this respect domestic tourist expenditures, government spending in tourism, private sector tourism investment spending, inbound and outbound tourist expenditures have been analyzed over the last 15 years in which the industry has developed very rapidly.  It should be noted that the paper excludes the following points; employment created, value added created, direct and indirect taxes and similar payments, and indirect effects of tourist and investment spending.  The paper presents quantitative data in the USA dollar term for the last 15 years in order to show the trends of development, and interprets them.  Meantime the papers raises the issues related with the method such as data gathering, processing and measurement problems.  The paper gives particular attention to the government involvement in the tourism industry.  In order to attract private sector investments, the Turkish governments provided financial incentives which was responded immediately by the private sector, so that physical capacity of the lodging industry increased very rapidly.  However the paper aims to look at this matter from cost and benefit point of view, and puts the questions of effectiveness of financial incentives and the amount of capacity created.  Some concluding remarks were made on the relationship between rapid development of physical capacity and current structural problems of the industry.
Keywords: Inbound Tourist, Outbound Tourist, Tourism Receipts, Investment Expenditures, Government Spending, Financial Incentives.

YİYECEK & İÇECEK YÖNETİMİNDE BİR ANALİZ ARACI OLARAK MENÜ MÜHENDİSLİĞİ,İlhan Bölükoğlu,230-235
Menü mühendisliği menüde yer alan kalemlerin katkı payları ve beğenilme dereceleri açısından sınıflandırıldığı bir yöntemdir. Ancak bu işlemde yiyecek maliyet yüzdelerinin önemi gözardı edilmekte ve yüzdeler yerine, işletmecilerin nakit oluşturabilme becerileri ön plana çıkmaktadır. Mevcut enflasyon ortamında dikkatler doğal olarak gıda, araç-gereç ve enerji tasarrufları üzerinde, dolayısıyla bu girdileri daha etkin bir tarzda kullanmakta toplanırken menü mühendisliği yöntemi gerçekte, işletmenin başarı ölçütünün gelir tablosunda görünen net kazancı olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada sözkonusu yaklaşım önce teorik bazda kapsamlı olarak incelenmiş ve ardından bir örnek üzerinde uygulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yiyecek & İçecek Sektörü, Menü Analizi, Menü Mühendisliği.

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi