Dokuz Eylul


 

2

 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 1, 2001
(Dergimizde yayımlanmış olan çalışmaların tam metinlerine Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanından veya Dergimiz Editörlüğüne başvurarak ulaşabilirsiniz)

 • The Role And Importance Of Training In Total Quality Management: The Case Of Turkish Automotive Suppliers, Ayşe Kuruüzüm and Nilgün Anafarta,1-20:Özet
 • İşletmeler arası Pazarlamada İlişki Pazarlaması ile Modern Pazarlama Yöntemleri Arasındaki Bağıntılar, Ayşe Şahin, Hulusi Demir,21-33: Özet
 • Building a Total Quality Culture,Şevki Özgener,34-46:Özet
 • Toplam Kalite Yönetimi Çercevesinde Çalışanların Yetkilendirilmesi, Murat Gümüş,47-68:Özet
 • Kişilerin Değişime Karşı Tutumlarının Anlaşılmasında İdrak Tarzı Yaklaşımı, Mustafa Macit,69-80:Özet
 • Economics and Management Sciences Through the Lenses of Chaos and Quantum Theories, Murat Ali Dulupçu, Murat Okçu,81-98:Özet
 • The Feldstein Chain in Turkey, Yeşim Kuştepeli,99-108:Özet
 • Oda Örgütlenmesinden Derneklere: Türkiye’de Girişimci Grup Örgütlenmesinin Ekonomik Ve Politik Çevresi, Nazım İrem,109-145: Özet
 • The Fate Of the World Order After the First World War, Nasuh Uslu,146-160: Özet
 • An Analysis of the Value Positions of the New Right and Its Views on the Issues of Poverty and Economic Security within the Context of the United States,Hüseyin Gül,161-183: Özet
 • Batı Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması Örneğinde Uluslararası Andlaşmanın Sona Ermesi/Erdirilmesi Sorunu, Kamuran Rençber,184-194: Özet
 • The Competition Act 1994 Of Turkey: A Descriptive analysis with Reference to the Competition Rules of the EU, Mahmut Yavaşi,195-205: Özet

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF TRAINING IN TOTAL QUALITY MANAGEMENT: THE CASE OF TURKISH AUTOMOTIVE SUPPLIERS, Ayşe Kuruüzüm, Nilgün Anafarta,1-20
This article attempts to analyze two problem areas. The first one deals with determining the difficulties and application results which are faced during the Total Quality Management process in automotive suppliers having a significant improvement on production capacity and productivity and developing new technology. The second one is a profile of quality training by collecting information about the role and importance in Total Quality Management applications. It is hoped that the researh findings will be useful for managers, researchers and academicians.
Keywords: Total Quality Management, Quality Training, Automotive Suppliers

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR,Ayşe Şahin, M. Hulusi Demir,21-33
Son yıllarda işletmeler, dağıtım kanalında kendileri ile birlikte çalışan aracı müşterileri ve tedarikçileri ile kısa vadeli ilişkiler geliştirmek yerine, uzun dönemli, işbirliğine dayanan iyi ilişkilere önem vermeye başladılar. Bu iyi ilişkilerin geliştirilebilmesi için de, alıcı ve satıcı işletmeler arasında ilişki pazarlaması ile birlikte, işbirliğine dayalı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, yinelemeli pazarlama, bire-bir pazarlama ve doğrudan pazarlama yöntemlerinin de kullanıldığı görülmektedir. İşletmeler arası pazarlamada, bu yöntemlerin birlikte kullanımının aralarında bağıntılar oluşturabileceği düşüncesinden yola çıkarak; bu çalışmada, ilişki pazarlaması ile işbirliğine dayalı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, yinelemeli pazarlama, bire-bir pazarlama ve doğrudan pazarlama arasındaki bağıntılar analiz edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: İlişki Pazarlaması, İşbirliğine Dayalı Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama, Yinelemeli Pazarlama, Doğrudan Pazarlama ve Bire-Bir Pazarlama

BUILDING A TOTAL QUALITY CULTURE,Şevki Özgener,34-46
Continuous cost reduction, productivity and quality improvement have proved essential for organizations tos tay in operation. Managers cannot avoid seeing how quality has developed into the most important competitive weeapon. Many organizations have realized that TQM is the way of managing fort he future TQM is far wider in its application than assuring product or service quality-it i a way of managing business processes to ensure complete customer satisfaction at every stage, internally and externally. Thus, Total Quality Culture has recently emerged as a popular concept among researchers in the field of management. This article is about how to built a total quality culture organizations. In this article discusses the concepts of quality and total quality, quality culture and major elements of a total quality culture.
Keywords: Quality, TQM, Culture, Management, Organization

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞANLARIN YETKİLENDİRİLMESİ,Murat Gümüş,47-68
Çalışanların yetkilendirilmesi, işi yapanların işle ilgili kararları vermesi, kararları uygulaması ve sonuçları değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Ancak, yetkilendirilecek çalışanların katılım, bilgi, yetkinlik, eğitim gibi düzeylerine bağlı olarak, hangi derecelerde yetkilendirileceği söz konusudur. Bu bağlamda, yetkilendirmeye nasıl geçileceği ve uygulanacağı, çalışanların ve yöneticilerin bu düzeye hazır oluşlarına bağlı olmaktadır. Literatürde, yetkilendirmeye aşamalı geçiş modeli öne çıkmaktadır.
Bu çalışma, Toplam Kalite Yönetimi temelinde yetkilendirmeye geçişin aşamalı bir süreç olarak uygun olduğunu ileri sürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Çalışanların Yetkilendirilmesi, Toplam Kalite Yönetimi, Tusiad-Kalder Kalite Ödülü

KİŞİLERİN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ ANLAŞILMASINDA
İDRAK TARZI YAKLAŞIMI,Murat Macit,69-80
İdrak tarzı, bireylerin nasıl algıladıkları, nasıl düşündükleri, problemleri nasıl çözdükleri ve kavramlar arasında nasıl bir ilişki kurdukları ile ilgilidir. Kirton’un Adapteci-Yenilikçi idrak tarzı teorisi, bir çok boyutu olan bu idrak tarzlarından birisidir. Bu teori, bir ucunda adapteci olanların yer aldığı, diğer ucunda ise yenilikçilerin bulunduğu bütün bireylerin süregen bir dizi üzerine konumlandırılabileceği savını ileri sürmektedir. Diğer bir ifade ile, adapteci bir bireyin tercihi “tyapılanları daha iyi yapmak” olurken, yenilikçi birinin tercihi “farklı şekilde yapmak” olmaktadır. Adapteci birey, problemlerin çözümünde geleneksel yöntemleri kullanarak, yenilikçi bir birey de probleme değişik açılardan yaklaşarak, yeni çözümler üretmek istemektedir. Bireylerin kişilikleriyle yakın ilişkisinden dolayı bu teori, örgütsel değişimlerin analizinde son derece faydalı görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: İdrak tarzı, Adapteci-Yenilikçi Teorisi, Örgütsel Değişim

ECONOMİCS AND MANAGEMENT SCIENCES THROUGH THE LENSES OF CHAOSAND QUANTUM THEORIES,Murat Ali Dulupçu, Murat Okçu,81-98
Social sciences have been structured by a “mechanistic worldview” inherited from Newton and his opus magnum “Principia.” This worldview has also a profound impact on economics and management sciences. That is to say, organizations and economies have been defined in terms of their strict relationships with cause and effect nature of socioeconomic and managerial phenomena. Predictability –or, determinism- has created a unique understanding for economics and management sciences where binary categories were used to define obects like inflation-deflation in economics, or supervisor-subordinate in management, what may be named as “bivalent science.” But, two major developments –quantum theory and chaos theory-challenge the basic concepts of mechanistic, bivalent science and its reflections on economics and management sciences. Paper aims to trace recent developments in two related fiellds economics and management sciences affected by the “paradigm shift” in physical sciances in terms of ontological, methodological and metaphorical aspects.
Keywords: Quantum Theory, Chaos Theory, Newtonian Worldview, Determinism, Butterfly Effect, Pop-management, Mechanistic Worldview.

AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE FELDSTEIN CHAIN FOR TURKEY,Yeşim Rabia Kuştepeli,99-108
The Feldstein chain which argues that an increase in the government deficit pushes the interest rate sup, which in turn attracts foreign capital and strengthens the domestic currency driving the current account balance into deficits, has been the most important explanation fort he controversial twin deficits phenomenon. In thes paper, where the validity of the Feldstein chain is investigated for Turkey, we could not find any evidence on the Feldstein chain. The real current account deficit is found to cause both the real Exchange rate and the real interest rate in the short run which is not meaningful fort he government deficit to the real current account deficit.
Keywords: Feldstein Chain, Twin Deficits, Cointegration, Causality Tests.

ODA ÖRGÜTLENMESİNDEN DERNEKLERE: TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİ GRUP ÖRGÜTLENMESİNİN EKONOMİK VE KURUMSAL ÇEVRESİ,Nazım İrem,109-145
Bu çalışmada 1960’lardan bu yana Türk siyasi hayatının yeni bir boyutu olarak ortaya çıkan çıkar gruplarının hükümetlerle olan ilişkileri içinde belirlenebilecek genel eğilimlerin analizi yapılmaktadır. Çıkar grubu araştırmalarında kullanılan yaklaşımlardan, çoğulcu, (yeni) korporatist ve yanaşma (klientalist) modellerinin genel bir değerlendirmesinden sonra özellikle girişimci çıkarlarının 1920’lerin ortasından 1980’lerin sonuna kadar değişen örgütlenme tarzları hakkındaki temel bilgilerin sağlanması amaçlanmıştır. Bu örgütlerin kamu politikalarını etkileme yöntemleri araştırılmıştır. Araştırmamız içinde çıkar grubu-devlet ilişkilerinin ideal tipleri olarak geliştirilen, çoğulcu, (yeni) korporatist ve yanaşma modellerinin argümanları kullanılmıştır. Herhangi bir model tek başına Türkiye’deki çıkar grubu-devlet ilişkilerini açıklayamasa da sektörel temelde değişik temsil eğilimlerin neden çakıştığını anlamaya yönelik açıklamaları, yanaşma modelinin terimlerini kullanarak gerekçelendiren bir araştırma yöntemi izlenmiştir. Bu görüş açısı içinde çalışmada Sanayi ve Ticaret Odaları ile Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin devlet ile olan ilişkileri tasvir edilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Çıkar Grubu Siyaseti, Patron-Yanaşma Modeli, Korporatizm

THE FATE OF THE WORLD ORDER AFTER THE FIRST WORLD WAR, Nasuh Uslu,146-160
The article mainly deals with the attempts to establish and strengthen a new world order after the World War I and the roots of the failure of this system by focusing on the weakness of the system and the different policies of the maor powers. The designers of the post-war period hoped that their settlement would definitely bring peace, security and order to Europe and prevent global conflicts at least for a reasonable time. Theri hopes came true during the 1920s, in which the world breathed relatively a peaceful atmosphere and the major powers appeared to cooperate in main problems. But in the 1930s all hopes for a long peaceful period suddenly disappeared and the system collapsed dramatically by eventually causing the cruellest global conflict of the world history. The  designers of the system had no enough power and willingness to establish a stable and powerful system and their attempts under the conditions of that period were doomed to failure. The powers were ivided into two groups as the  opponents and the proponents of the new order. The defeated states of the war were not accepted to the system successfully. The powers, which would provide the success and survival of the system, remained outside the new arrangements. The dominant powers of the system did not act in cooperation to  maintain the order; their different approaches, policies and interests prevented the emergence and survival of a powerful system. Finally, the designers of the system did not really wanted to be supervisors of the new world order; they were not happy with their settlement.
Keywords: Worldorder, Versaillers System, Collapse of Versailles System, Weaknesses of Versailles System

AN ANALYSIS OF THE VALUE AND ISSUE POSITIONS OF THE NEW
RIGHT ON POVERTY AND ECONOMIC SECURITY WITHIN THE
CONTEXT OF THE UNITED STATES,Hüseyin Gül,161-183
Value orientations of theoretical perspectives affect their positions on social, economic and political issues. A review of the literature suggests that the new right perspective emphasizes the free market, limited government and negative liberties. It also defends the principles of merit, non-discrimination and equality before the law. Thus, a free market working according to these principles with minimal government intervention would be successful enough to create opportunities for all.
The new right proposes that the market-based.workfare policies fort he poor and incentives for business to hire the poor and for working poor to stay in the labor  market would replace welfare programs. For such policies would improve individual and social welfare and the conditions of the poor without distrurbing the principles of freedom, equality before law, merit and non-discrimination. These policies are also expenditures on public sector budgets by cutting state services and benefits, and by absorbing the poor into the working mainstream population.
Keywords: The New Right, Welfare State, Workfare State, Opportunity, Freedom, The Free Market.

BATI AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ANDLAŞMASI ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ/ERDİRİLMESİ SORUNU,Kamuran Reçber,184-194
Batı Avrupa Birliği (BAB), 1948 tarihli Brüksel Andlaşması’nın 1954 yılında değiştirilmesiyle kurulmuştur. Değiştirilmiş olan Brüksel Andlaşması, “ Değiştirilen Brüksel Andlaşması” olarak BAB Kurucu Andlaşması haline gelmiştir. Değiştirilen Brüksel Andlaşması’nın XII. Md.’si, iş bu Andlaşmanın elli yıllık bir süre için yürürlükte kalacağını düzenlemektedir. Şarta bağlı olarak, elli yıl sonra üye devletlerin kendileri açısından tek taraflı olarak bu andlaşmayı sona erdirmeleri olasıdır. Ancak, bu elli yıllık sürenin, 1948 tarihli Brüksel Andlaşması’na mı yoksa, 1954 tarihli Değiştirilen Brüksel Andlaşmasına mı atfedileceği konusunda tartışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, bu sürenin  başlangıcı konusundaki tartışmalar ve bu bağlamda BAB Kurucu Andlaşması’nın XII. Md.’sindeki sona erme veya erdirilmeye ilişkin düzenlemeler irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Andlaşmalar, Sona Erme/Erdirilme, Batı Avrupa Birliği

THE COMPETITION ACT 1994 OF TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS WITH REFERENCE TO THE COMPETITION RULES OF THE EU,Mahmut Yavaşı,195-205
Turkey’s Competition Act of 1994 is almost a mirror copy of the European Union’s competition rules, except its wording. The wording of the Act is too complex to understand. The 1994 Act which deals with three different types of market practices: restrictive trading agreements between undertakings, abuse of dominant position and mergers and acquisitions. The EU’s cas-law is expected to be guiding the Turkish Competition Practices.
Keywords: Competition Law, Turkey, European Law

 

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi