Dokuz Eylul

 

2


 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 2, 2002
(Dergimizde yayımlanmış olan çalışmaların tam metinlerine Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanından veya Dergimiz Editörlüğüne başvurarak ulaşabilirsiniz)

 

INTEGRATING STRATEGIC MANUFACTURİNG ACTION PLANS WITH
BUSINESS STRATEGY ATTRIBUTES USING FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT AND MULTI OBJECTIVE PROGRAMMING
 (İsmail Erol)
Each company must establish business strategies that differentiate itself from its competitors. However, generating business strateges olane does not insure the achievement of these organizational guidelines. It is emperetavive that business organizations develop structured ways that facilitate determining the effect of functional departments on accomplishing organizational strtegies. In this  paper, a methodology is developed to translate business strategy attributes into manufacturing strategies and action plans by employing fuzzy quality function deployment and multi-obective programming. The proposed approach could be used as a decision support tool by generating many alternatives in strategy development process.
Keywords: Strategic Planning, Operations Strategy, Quality Function Deployment.

ÇOK ULUSLULUK VE SERMAYE YAPISI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 (Tülay Yücel, Gülüzar Kurt)
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu işletmelerin sermaye yapıları yerli işletmelerin sermaye yapıları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma örneklemi, hisse senetleri İMKB’de işlem gören 125 işletmeden oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre, iki grup işletmenin sermaye yapıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Çok uluslu işletmelerin sermaye yapıları ülkenin piyasa koşullarından etkilenerek yerli işletmelerin sermaye yapıları ile benzerlik göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Sermaye Yapısı, Finansal Kaldıraç, Çok Uluslu İşletme.

 TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNİN YERİ
(Erkut Düzakın, Selma Sevinç)
Bu çalışmada ERP sistemi ve ERP sisteminin Türkiye’deki üretim işletmelerindeki yeri incelenmeye çalışılmıştır. Yakın geçmişte ortaya çıkan ileri bilgi teknolojilerinden biri de ERP sistemidir. ERP, bir organizasyonun her fonksiyonel alanını kapsayarak bu alanların en fazla rekabet avantajı elde etmesine imkan veren, tümüyle entegre edilmiş bilgisayar destekli bir iş yönetim sistemidir. ERP sistemi dünyanın birçok ülkesinde ve şirketinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Fakat bu sistemin Türkiye’deki üretim işletmelerinde yeri bilinmemektedir. Türkiye’deki üretim işletmelerindeki ERP sisteminin yerinin öğrenilmesi amacıyla, ISO’nun 1999 yılı verilerine göre ilk 500 büyük firma arasına giren işletmeleri kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: ERP

STRATEJİK YÖNETİM ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR DURUM SAPTAMASI
 (Figen Dalyan)
İşletmeleri çevresi ile bir bütün olarak ele alan stratejik yönetim bilimi, işletmelerin bütününü ilgilendiren ve aynı zamanda riskli olan stratejik kararları temel alarak, uzun ömürlü ve başarılı işletmelerin başarı sırlarını ortaya koymaya çalışır. Son yıllarda işletmelerin üst yönetimi kadar akademisyenlerde bu bilime önem vermiş, çok sayıda araştırma yapılmıştır.
Stratejik yönetim bilimine Türk yükseköğretim kurumlarının lisansüstü tez çalışmalarıyla yaptığı katkıyı belirlemeye yönelik bu çalışmayla, akademik araştırmaların stratejik yönetimin hangi alt konularında yoğunlaştığını ve az ya da hiç çalışma yapılmayan alt konuları belirleyerek akademisyen ve lisansüstü eğitim yapanlara ışık tutmak amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Stratejik Yönetim, Lisansüstü Tez, Yükseköğretim Kurumları.

ÜRETİM YÖNETİMİ FONKSİYONLARI İLE ÇEVRE YÖNETİM
 İLKELERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ: ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM
 (Hilmi Yüksel)
İşletmelerde üretim süreçlerinin sonunda ürünlerle birlikte, atıklar da oluşmaktadır. İşletmelerde oluşan bu atıklar, büyük ölçüde, işletmelerin üretim yönetimi kararlarıyla ilişkilidir. İşletmeler, ürünlerin ve süreçlerin tasarım aşamasından, ürünlerin üretimi, ürünlerin müşterilere dağıtımı, ürünlerin müşteriler tarafından kullanımı ve ürünlerin bertaraf aşamasına kadar tüm kararlarında çevre konularına da değerlendirmelidirler. Bu kapsamda, emisyon miktarının ve doğal kaynak kullanımının azaltılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması vb. kararlarda üretim yöneticilerine de önemli sorumluluklar düşmektedir. İşletmeler, üretim yönetimi kararları ile çevre konuları bütünleştirebildikleri oranda, kirlilik ve atık oluşumunu önleyebilecekler ve çevreye duyarlı üretim faaliyetleri sonucunda ulaşılmak istenen amaçları başarabileceklerdir.
Anahtar Sözcükler: Çevreye Duyarlı Üretim, Çevre Yönetimi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ PROFİLİ: YANSIMALAR VE ÖNERİLER
 (Yeşim Kuştepeli, Yaprak Gülcan)
DEÜ İşletme Fakültesi’nin kurulusunun 10. Yılındaki öğrenci profilini yansıtmak amacıyla yapılan bu çalışma, 2001-2002 öğretim yılında İşletme Fakültesi’nde eğitim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Turizm İşletmeciliği Bölümleri öğrencilerinin arasında yapılmıştır. Araştırma bulgularımızdan, bazı olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bunlardan en önemlileri, öğrencilerinin çok büyük bir çoğunluğunun Üniversite eğitiminin amacını, “kültür/bilgi birikimini artırmak) ve “toplumda daha prestijli/avantajlı bir konumda olmak” yönünde tanımlamaları, genelde eğitim düzeyinin yükselmesi ve özellikle kadınların yüksek öğretime büyük çapta katılmalarıdır. Bunun yanı sıra, karşımıza yalnız İşletme Fakültesi’nin değil tüm Türkiye’nin sorunları da çıkmıştır ki, bunlardan en önemli gözükeni ebeveynlerin çocuklarını büyük sıkıntılarla okutmaya çalıştıkları gerçeğidir.
Anahtar Sözcükler: Yükseköğrenim, Üniversite Öğrencisi, Profil, Beklentiler.

DOES INFLATION HARM INVESTMENT AND GROWTH IN TURKEY?
 (Ömer Özçiçek)
Using annual and quarterly data we investigate the relationship among, inflation, investment and growth. There is no relationship between investment, and iflation and growth. We  find signiicant evidences that inflation negatively effects economic growth at least for two quarters until 1994. However, if the 1994-1998 period is included into the sample this significant relationship disapperars.
Keywords : Inflation, Investment, Growth.

NEW TECHNOLOGIES AND EMPLOYMENT:
THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES ON EMPLOYMENT IN
TURKISH METAL WORKING AND TEXTILE INDUSTRIES
 (Mehmet Hüseyin Bilgin)
The purpose of this research is to explore the impact of new Technologies on employment in Turkey, which emerged after post-Fordist restructuring process. The above mentioned impact would be analyzed at sectoral and firm level. The relationship between technological progress and employment rates has not been analyzed enough and attach importance thereto in economic theory, yet in this respect this relationship and the effect of new Technologies on employment in Turkish metalworking and textile industries is analyzed in this paper.
There is no doubt that there are a number of factors which affect employment rates; thus, the changes in employment rates could not be explained through only technological change. However, this research on these two industries (three firms for each industry) proves that in both industries, the intensive usage of new Technologies in the production process causes a reduction in employment
Keywords: New Technologies, Employment, Turkish Metalworking Industry, Turkish Textile Industry.

THE CHICKEN GAME: STRUGGLE FOR HEGEMONY AND THE
COOPERATION PROCESS IN EUROPE (1945—1950)
 (Ö. Göksel İşyar)
My topic is about the strategic challenges among great and regional powers in the early formation period of the European Union. The complex games theoryapplied to my research. I tried to reveal that, the principal European states (Germany, Britain and France) and the great powers of these days (the U.S.A and the U.S.S.R.) had conflicting preferences and acted strategically, as it seems similar today. My accounting is essentially descriptive. But, I think, it gives us a historical comparative instrument in analyzing teh European integration and cooperation processes.
Keywords: Europe, International Cooperation, Integration, Game Theory, Chicken Game.

ARJANTİN’DE FİNANSAL REFORMLAR VE 2001 KRİZİ
(Güven Delice)
Özellikle 1990 sonrası dönemde, yükselen piyasa ülkelerinde ve geçiş ekonomilerinde yoğunlaşan finansal krizler bu ekonomiler için yıkıcı sonuçları olan ortak bir olgu haline geldi. Bu krizlerin en son (muhtemelen sonuncu değil) örneği 2001 yılı sonunda Arjantin’de yaşandı. Bu bölgede 1994’te şiddetli bir kriz yaşayan Meksika gibi Arjantin de 1980’lerden bu yana uluslar arası finans çevrelerinin (özellikle IMF) önerdiği politikaları başarılı bir şekilde uygulamış bir ülkeydi. Ancak Meksika’nın aksine kapsamlı bir finansal kurtarma operasyonunun yapılmaması Arjantin’in yaşadığı krizin ekonomik olduğu kadar sosyal ve siyasal alanda da şiddetlenmesine yol açmıştır. Bu çerçevede kriz, IMF reçetelerine duyulan güvenin önemli ölçüde sarsılmasına ve gelişmekte olan ülkelerin kendilerine özgü tedbirler almaları sürecinin ivme kazanmasına yol açmıştır.
Anahtar Sözcükler: Neo-Liberal Reformlar, Finansal Kriz, Arjantin.

KAPLICA MERKEZLERİNDE DEVRE MÜLK SİSTEMİ UYGULAMASI
İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
 (Murat Selim Selvi)
Dünya turizm ve seyahat pazarının önemli bir dilimini oluşturan devre mülk, bugün turistik ürün çeşidi olarak kabul edilmektedir. Devre mülk ürünü turistik tüketicilere hayat tarzlarına uygun çeşitli tatil seçenekleri sunmaktadır.
Türkiye’de kaplıca merkezlerinde devre mülk usulü yatırım ve işletmeciliğin gelişmesi durumunda yatırımcılar ve tüketiciler pek çok avantaj sağlayacaktır. Özellikle tüketiciler devre mülk ünitesi, termal kür ve diğer hizmetleri bir paket olarak elde edeceklerdir. Bu tatil paketi diğer termal otel fiyatlarından daha düşük maliyetli olacaktır. Orta ve dar gelirli kesim için devre mülk sahibi olmaları konusunda çeşitli ödeme kolaylıkları sağlanarak sosyal turizme katkı yapılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Pazarlama, Devre Mülk, Termal Ürün, Kaplıca Merkezi, Satış Geliştirme.

BÖLGESEL VEYA AZINLIK DİLLERİ İÇİN AVRUPA ŞARTI
(BİR DEĞERLENDİRME)
 (Birsen Erdoğan, A.Şevket Ovalı)
Bu çalışmada,  Avrupa konseyi Bölgesel veya Azınlık Dilleri için Avrupa Şartı’nın çok boyutlu bir analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle karşılaştırılmalı perspektiften Şart’ın şekilsel ve esasa ait olarak getirdiği yenilikler ve Şart’ı imzalayan ülkelerin tutumları incelenmektedir. İkinci bölümde ise Şart’ın hükümleri detaylı olarak değerlendirilmekte ve Şart’ın genel amaç ve ilkelerine eleştirel bağlamda kapsamlı olarak göz atılmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma,  Şart’ın genel olarak azınlık  haklarını koruma rejimlerine  katkısını ve imzacı devletlerin kültürel, idari, hukuki v.b. alanlarda uygulamada karşılayabilecekleri güçlükleri incelemekte, bu anlamda da Türkiye gibi Şart’a taraf olmak konusunda kaygılar taşıyan devletlerdeki ‘kültürel haklar’ konusundaki tartışmalara katkıda bulunmayı  amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Avrupa Konseyi Bölgesel veya Azınlık Dilleri için Avrupa Şartı, Azınlıklar, Azınlık Hakları, Azınlık Dilleri, Kültürel Haklar, Azınlık Hakları Sözleşmeleri.

MOTİVASYONDA DÖNÜŞÜM ÇABASI VE İŞTEN KAÇIŞ:
BANKALAR DÜZLEMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
(M. Atilla Arıcıoğlu)
Kurumsal nosyonları ve çalışanlara sundukları değerler farklı olsa da, meydana gelen kontrol dışı çevresel faktörler kurumların izledikleri politikalar ile yönetsel tercihleri değiştirmekte, bu da iş görenleri etkilemektedir. Çalışanların ve kurumların buluştukları ve birçok ortak değer üreterek paylaştıkları motivasyon sürece de bu tercihlerden etkilenmekte ve yaşanılan ortamı etkilemektedir. Olumsuz etkileşimi besleyen koşullar ve zaman dilimi için, bunu ortadan kaldıracak önerileri geliştirmek, kurumsal yapının önemli bir görevidir. Bunun için bilinen öngörüleri kullanmak öncelikli olarak onların etkinliğini ölçmek ile mümkün olacaktır.
Bu çalışmada hala kullanılan, eleştirilen ve geliştirilen birbirlerinden farklı ancak önemsenen iki yaklaşım ele alınarak, bu çerçevede uygulanan alan içerisindeki bakışları anlaşılmaya çalışılmıştır.  Elde edilen bulgular sonucunda da ele alınan alandaki çalışanların tutum ve davranışları nedenleriyle ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Çalışma, Değiştirmek, Gerginlik, Banka

 

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi