Dokuz Eylul
 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, 2003
(Dergimizde yayımlanmış olan çalışmaların tam metinlerine Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanından veya Dergimiz Editörlüğüne başvurarak ulaşabilirsiniz)

 

 

 

MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ
(Ömer Önalan)
Bu çalışmada, esas olarak stokastik süreçlerin menkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerinde odaklanılmaktadır. Stokastik süreçler, türev ürünlerin fiyatlaması ve risk yönetimi modelleri için temel yöntemdir. Bu yöntemler zamana göre fiyat değişimini modellemek, parametre ve şu anki fiyatın bir fonksiyonu olarak gelecekteki muhtemel fiyatlara olasılıklar atamamıza imkan sağlarlar. Bu bağlamda Brownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Ortalamaya Dönme Süreci, Sıçrama-Düfizyon Süreçleri ve getirilerin Semimartingale modelleri gibi finans da sık kullanılan süreçleri tanımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçlerin her birinin kullanımları tartışıyoruz.
Anahtar Sözcükler: Stokastik Süreçler, Rassal Yürüyüş, Brownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Ortalamaya Dönme Süreci, Sıçrama-Düfizyon Süreçi, Türevler

TERSİNE LOJİSTİK: ZORUNLULUK MU? KAZANÇ MI?
(Birdoğan Baki)
İlk bakışta olumsuz bir ifade olarak düşünülebilecek tersine lojistik kavramı, tedarikçilerden alınan malların müşterilere teslimatından sonra hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, onarım, vb. nedenlerle bu malların ve/veya  ambalaj malzemelerinin müşterilerden orijin noktalarına geri götürülmesi faaliyetidir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; yaşam eğrisi sona ermiş ürünlerin toplanması, çeşitli test ve muayenelerden geçirilerek kabulü ya da reddi, kabul edilen ürünlerin yeniden işlenmesi ve yeni bir ürün olarak tekrar kullanımının sağlanması için dağıtımının yapılması gibi süreçleri içermektedir.
Bu çalışmada; tersine lojistik kavramı ve bu kavramın önemi detaylı olarak tanımlanarak, Tedarik Zinciri Yönetimi içindeki yeri açıklanmıştır. Ayrıca, dünya ve ülkemizdeki tersine lojistik faaliyetleri incelenerek tersine lojistik uygulamalarının zorunluluk kazanç ekseni içerisindeki durumu irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Tersine Lojistik, Lojistik, Kapalı Çevrimli Tedarik Zinciri Yönetimi

İŞLETMELERDE PROAKTİF BİR STRATEJİ OLARAK YENİLİKÇİLİK:
500 BÜYÜK SANAYİ İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 (Hasan Kürşat Güleş, Hasan Bülbül)
Son yirmi yıldır çevresel faktörlerdeki değişimin hızı, en başarılı işletmeleri bile önemli güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama ve koruma aracı olarak yenilik üzerine yoğunlaşmalarına neden olmuştur. Bu noktadan hareketle b çalışmada Türkiye’deki işletmelerin yenilik yapısı ve yenilik ile işletme performansı arasındaki ilişki 500 büyük sanayi işletmesi kapsamında incelenmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerden elde edilen bulgulara göre: (i) işletmelerin değişik alanlardaki yenilik faaliyetleri son beş yıl içinde istatistiksel bakımdan anlamlı bir düzeyde artmıştır. (ii) Farklı alanlardaki yenilik yapma düzeyi, işletmelerin içinde bulundukları sektördeki rekabet yoğunluğunu algılama düzeyi ile uyguladıkları rekabet stratejisine bağlı olarak değişmektedir. (iii) Daha yenilikçi işletmelerin işletme performansı, daha az yenilikçi işletmelerin performansına göre daha yüksektir.
Anahtar Sözcükler: Yenilik, Performans, İmalat Sektörü, Rekabetçi Üstünlük.

THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK RETURNS AND FUNDAMENTAL VARIABLES: EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE
 (M. Banu Durukan, Pınar Evrim Mandacı)
The aim of the present stud, is to analyze the relationship between the stock returns of the firms listed on İstanbul Stock Exchange (ISE) and fundamental factors such as; the beta coefficient, Market Value/Book Value (MV/BV), Debt/Equity (D/E), Market Value of Equity (MVE), Price/Earning (P/E) and Sales/Price (S/P). In addition, the study analyzes the influence of the Jenuary effect on the relationship between fundamental factors and stock returns. The  findings support the strengthening effect of jenuary on the relationship betweenstock returns and fundamental factors. Th  indings of the study suggest that the beta coefficient, MVE, P/E and S/P ratios have higher explanatory power in explaining stock returns than the MV/BV and D/E ratios.
Keywords:  Firm-Specific Factors, January Effect, Stock Market Returns

ALGILANAN ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİN YÖNETİCİNİN PAZAR
YÖNLÜLÜĞÜ VE KİŞİSEL ŞEBEKE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 (Atılhan Naktiyok)
Günümüzün değişken ve karmaşık çevre koşulları işletmeler için belirsiz bir ortam yaratmaktadır. Belirsiz ortamlarda, yöneticiler, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke mekanizmaları yolu ile elde ettikleri dinamik bilgi sayesinde, çevreyi bir bütün olarak görebilecek ve çevrenin yarattığı fırsat ve tehditlerin farkına vararak, uygun stratejiler geliştirebileceklerdir. Bu düşünceden hareketle, çalışmamızda yöneticilerin algıladığı çevresel belirsizliğin, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke özellikleri üzerine olan etkisi önce teorik temelli olarak incelenmiş, daha sonra anket çalışmasına dayalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular; yöneticilerin algıladığı çevresel belirsizlik düzeyinin, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Algılanan Çevresel Belirsizlik, Pazar Yönlülük, Kişisel Şebeke

SONLU FARK MODELLERİNİN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANIMI VE DİĞER SAYISAL MODELLER İLE AMPİRİK BİR KARŞILAŞTIRMA
 (Sezgin Demir)
Opsiyon sözleşmelerinin fiyatlandırılmasında sayısal modellerin kullanımı, sözleşme türlerinin artması ile birlikte daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, sonlu fark modelleri incelenmiş ve IMKB için ampirik bir test yapılmıştır. Öncelikle IMKB 100 endeksi üzerine düzenlenen (varsayımsal olarak) üç tür Avrupa tipi alım opsiyon sözleşmesinin değerleri, Black-Scholes opsiyon fiyatlama formülü. Binom modeli, Monte Carlo Simulasyonu ve Sonlu fark modeli ile bulunmuştur. Daha sonra Sayısal modellerle elde edilen sonuçlar, Black-Scholes opsiyon fiyatlama formülü ile sonuçlara yakınlığı ile doğruluk dereceleri saptanmıştır. Bulunan sonuçlar ışığında, Sonlu fark modelinin diğer sayısal modellerden üstün ya da zayıf yanları olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Opsiyon Fiyatlama Teorisi, Binom Modeli, Sonlu Fark Modelleri, Monte Carlo Simulasyonu

THE PERFORMANCE OF TURKISH COMMERCIAL BANKS
IN THE DEREGULATED PERIOD
 (Adnan Kasman, Saadet Kasman)
This paper investigates the cost and revenue efficiency of Turkish commercial banks in the deregulated period 1989-1999 using a three input-three output Fourier-flexible functional form. The results suggest that the Turkish banking system has a serious inefficiency problem. A ranking of banks under each model shows that there is a statistically significant negative correlation between the estimates of cost and revenue efficiency. Although the annual cost inefficiency average decreased over the period between 1995 and 1998, commercial banks in the sector operated more inefficiently than their U.S. and European counterparts during the sample period. The results also indicete the existence of technological progress between 1996 and 1999.

 

 

 

 

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi