Dokuz Eylul
 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayı 2, 2004 -İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, 2005

Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • Jakobenizm-Cumhuriyetçilik Açmazında Kemalist Radikalizm, Nazım İrem, 1-25 : Özet, Tam Metin
  • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi, Deniz Kızılsümer, 26-48 : Özet, Tam Metin
  • Avrupa Vatandaşı İşçilerin S erbest Dolaşım Hakkının Kısıtlanması, Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ,Gözde Kaya, 49-60: Özet, Tam Metin
  • Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin Endüstri – İçi Ticaret Düzeyi, Hasan Vergil,61-77: Özet, Tam Metin
  • Entellektüel Sermayenin Türkiye’deki Raporlanma Şeklinin İncelenmesi, Özgür Arslan,78-87, Özet, Tam Metin
  • Kobi’ler Bilgi Çağına Hazır mı? Türk Kobileri ve Bilgi Yönetimi: Sektörler Arası Karşılaştırmalı Analiz, Jülide Kesken, Tarık Eğit, 88-110: Özet, Tam Metin
  • Why Extreme Underpricings Occurred? Evidence From Japanese IPO Market, Berna Kırkulak,111-128: Özet, Tam Metin
  • Determining Effect Of Personality Traits on Voter Behavior Using Five Factor Personality Inventory, Ceyhan Aldemir, Gül Bayraktaroğlu, 129-147: Özet, Tam Metin
  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde HR Scorecard Uygulaması, Levent Sevinç, Osman Yıldırım,148-163: Özet, Tam Metin
JAKOBENİZM – CUMHURİYETÇİLİK AÇMAZINDA KEMALİST RADİKALİZM, Nazım İrem,1-25
Bu çalışma Kemalist rejimin 1920’li ve 1930’lu yıllardaki radikal doğasını tasvir etmek üzere Türk siyasal teorisinin temel yaklaşımları tarafından yaygınlıkla kullanılan Jakobenizm kavramının açıklayıcı değerini araştırmaktadır. Augistin Cochin’in Fransız Devrimi’ne yönelik yapısal-tarihsel yaklaşımından ve Jakobenizm’i özerk kamusal ve sivil toplum kurumları içine doğan ve onların büyümesiyle gelişen bir sosyalleşme tarzı olarak gören anlayışından ilham alınarak, Türk siyasal teorisinde Kemalizm ve Jakobenizm arasında kurulan teorik ve siyasal paralelliklerin, Fransız cumhuriyetçi devrimci düşüncesinden yayılan özgürlük ve eşitlik iddialarına karşı geç 18’inci yüzyılda bütün Avrupa’da tepki gösteren muhafazakar cereyanların kavrama atfettikleri suni ideolojik içeriği yeniden ürettikleri ileri sürülmektedir. Fransız Jakobenizmi’nin aksine, Kemalizm ne özerk kamu ve sivil toplum kurumlarına dayanmış ne de Türk toplumunun aşağıdan-yukarı dönüşümünü öngörmüştür. Kemalizm’in Osmanlı geleneksel monarşik yapıları üzerindeki radikal etkilerini, Jakobenizm’le karşılaştırıldığında, cumhuriyetçilik kavramının daha iyi resmettiği sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kemalizm, Jakobenizm, Cumhuriyetçilik, Radikalizm
AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI VE İLK DERECE MAHKEMESİ
Deniz Kızılsümer,26-48
Avrupa Topluluğu Andlaşması, bu Andlaşmanın yorumlanması ve uygulanmasında hukuka uygunluğun gözetilmesi görevini Avrupa Toplulukları Adalet Divanına (ATAD) vermiştir. Maastricht, Amsterdam ve Nice Andlaşmaları ile ATAD’ın yargı yetkisinde önemli değişiklikler yapılmıştır.  Çalışmada öncelikle Divan’ın yapısı incelenmiş daha sonra Topluluk yargı sisteminde açılabilecek dava türleri incelenmiştir. Tek Avrupa Senediyle kurulan İlk Derece Mahkemesinin sınırlı yargı yetkisi Nice Andlaşmasıyla genişletilmiş; Topluluk yargı organları arasındaki yetki dağılımı yeniden yapılmıştır. Bu değişiklikle, ATAD’ın işyükü azalırken ''daha önemli Topluluk konularında'' yetkili kalmaya devam etmiştir. Nice Andlaşmasıyla yargı sistemine getirilen en büyük yenilik ise yargısal panellerin kurulması ve İlk Derece Mahkemesine önkarar başvurularında yargılama yetkisinin tanınmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, İlk Derece Mahkemesi, Önkarar Prosedürü.  AVRUPA VATANDAŞI İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIM HAKKININ KISITLANMASI, Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ, Gözde Kaya,49-60
Kişilerin serbest dolaşımı, Avrupa vatandaşlığına bağlı temel bir hak niteliğindedir. Bilindiği gibi,   Avrupa Birliği, 1 Mayıs 2004’te tarihinin en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir. Beşinci genişlemeyle birlikte, Birliğe üye eski devletler, işgücü piyasalarını korumak amacıyla yeni üye devlet vatandaşlarının Birlik sınırları içerisinde   serbest dolaşım haklarını kullanmaları önünde hukuki dayanağını Katılım Antlaşması’nda bulan birtakım kısıtlamalar getirmişlerdir. Bu çalışmanın konusunu, katılım tarihinden itibaren uygulamaya konulan serbest dolaşım hakkına ilişkin kısıtlamaların kapsamı ve hukuki niteliği ile konunun güncel gelişmeler ışığında Türkiye’nin tam üyeliği açısından incelenmesi oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler:     Kişilerin Serbest Dolaşımı, Kısıtlamalar, Genişleme, Avrupa Birliği. GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET DÜZEYİ, Hasan Vergil,61-77
II. Dünya savaşından sonra sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkan endüstri-içi ticaret (eit) olgusu, daha sonra gelişmekte olan ülkelerde de sanayileşmenin ilerlemesiyle yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’nin gündemine daha önceki dönemlerde giren ancak yeterince ağırlığı olmayan bu ticaret şeklinin, Gümrük Birliği’ne girildikten sonra artması beklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin eit düzeyi ve yapısı incelenmiş ve Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin eit düzeyine etkisi test edilmiştir. Test sonuçlarına göre Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin eit seviyesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Endüstri-İçi Ticaret, Gümrük Birliği, Türkiye, Avrupa Birliği ENTELEKTÜEL SERMAYE’NİN TÜRKİYE’DEKİ RAPORLANMA ŞEKLİNİN İNCELENMESİ, Özgür Arslan,78-87
Bu çalışma, Türkiye firmalarının entelektüel sermaye kavramını nasıl belirttiklerini ve söz konusu kavramın hangi unsurlarına ağırlık vermekte olduklarını araştırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Endeksi’nde ilk 30 arasında yer alan firmaların 2003 yılına ait yıllık raporları “kontent analizi” metodu ile incelenmektedir. Çalışmada, söz konusu firmaların yıllık raporlarında en fazla dışsal sermaye kategorisini belirtmekte oldukları, bunu sırasıyla insan kaynakları sermayesi ve içsel sermayenin izlediği görülmektedir. Söz konusu kategoriler içerisinde en fazla belirtilen kavramlar ise dışsal sermaye için marka oluşumu, insan kaynakları sermayesi için çalışanlara ilişkin ölçütler, içsel sermaye için ise finansal ölçütlerdir.
Anahtar Sözcükler:     Entelektüel Sermaye, Kontent Analizi, Dışsal Sermaye, İçsel SermayeKOBİ’LER BİLGİ ÇAĞINA HAZIR MI? TÜRK KOBİLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ: SEKTÖRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ, Jülide Kesken, Tarık Eğit,88-110
Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerdeki pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlayan ve önemi giderek artan bilgi yönetimi yaklaşımını tanımlamak gerekirse bilgi yönetimi; örgütün hedefleri doğrultusunda enformasyon teknolojilerinden ve insan kaynaklarından faydalanarak örgütteki bilgi stokunun genişlemesini amaçlayan stratejik bir yönetim süreci olmaktadır. Bilgi yönetiminin temeli olan bilgi kavramı ise; veri ve enformasyon süreçlerinden geçtikten sonra bilgi haline gelmekte ve bir anlam kazanmaktadır. İnsanlar bilginin peşinden koşmakta çünkü bilginin işlerinde başarılı olmalarını sağlayacağını düşünmektedir. Belirsizlik durumunda en çok aranan çare bilgi olmaktadır. Örgütlerde, bilgi için gerçek bir pazar bulunmaktadır. Bilgi pazarında da, diğer ürün ve hizmet pazarlarında olduğu gibi ürün alış verişini tatminkar bir fiyat ile geliştirmek isteyen alıcılar ve satıcılar yer almaktadır. Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilgi yönetimi konusunda bir uygulama oluşturmaya ve bilgi yönetimi araçlarının küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından ne derecede tanındığı, yararlanıldığı konusunda bir durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın ışığı altında görülmektedir ki bilgi yönetimi; küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tanınan ve ne anlam taşıdığı bilinen bir kavramdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler pek çok bilgi yönetimi aracını sıklıkla kullanmakta ve bundan bir fayda sağlayabilmektedir.
Anahtar Sözcükler:Bilgi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi AraçlarıWHY EXTREME UNDERPRICINGS OCCURRED? EVIDENCE FROM JAPANESE IPO MARKET,Berna Kırkulak, 111-128
This paper empirically examines the determinants of increase in the first day return of Japanese initial public offerings (IPOs) during 1997-2001 in TSE, Jasdaq, Mothers, Hercules (former Nasdaq Japan) and regional stock exchange markets. Initial return investigation focuses on pre-market conditions during the filing procedures. The findings show that the highest limit stocks are positively correlated with initial returns. The boom of high-tech IPO firms affects pre-market activities and high initial returns make pre-markets competitive for underwriters. Further analysis confirms that shareholders avoid wealth losses by offering few shares due to high underpricing expectations.
JEL Classification: G32; G24
Keywords: Initial Offer Pricing, Underpricing DETERMINING EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON VOTER BEHAVIOR USING FIVE FACTOR PERSONALITY INVENTORY, Ceyhan Aldemir, Gül Bayraktaroğlu,129-147
The researchers have used four sub-dimensions (rule obedience, innovativeness, reactiveness and self confidence) of the five factor personality inventory redeveloped and modified by Somer, Korkmaz and Tatar (2002) for Turkish citizens to analyze the interactions of personality and voter behavior. The intentions are examined as intentions for certain groups of parties: left, right, new, new and religious. Rule obedience is found to create significant differences among respondent’s intentions to vote for a specific political orientation. The influence of demographic variables (age, gender and occupation) on personality sub-dimensions and on intentions (together with personality traits) is examined. Age is found to have interactions with rule obedience, innovativeness and self-confidence while gender and occupation had interactions only with self confidence. These three demographic factors were able to explain the intentions of voters depending on their political orientations.
Keywords: Political Marketing, Intention, Personality, Five Factor Personality InventorySTRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE HR SCORECARD UYGULAMASI, Levent Sevinç, Osman Yıldırım,148-163
Bu makale, stratejik insan kaynakları yönetimi alanında güncel bir kavram olan ve özellikle insan kaynakları fonksiyonlarının işletme performansı üzerindeki etkisinin ölçümlenmesi amacıyla kullanılan HR Scorecard uygulamasını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, HR Scorecard uygulamasının tanımı, amacı, boyutları, Balanced Scorecard ile farklılıkları açıklanmış ve Huselid, Becker ve Ulrich’in HR Scorecard modeli incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Stratejik İnsan Kaynakları, HR Scorecard, Balanced Scorecard
 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi