Dokuz Eylul
 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 2, 2006
Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • The Integration of the İstanbul Stock Exchange (ISE) to the European Union Countries’ Stock Markets,Pınar Evrim Mandacı, Dezhid Vanchikova,1-18 : Özet, Tam Metin
  • Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz,Füsun Çınar Altıntaş, 19-40: Özet, Tam Metin
  • Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanelerinde Girdi Tıkanıklığı ve Aylak Girdilere Bağlı Kayıpların Analizi, M.Ensar Yeşilyurt, Filiz Yeşilyurt,41-54:Özet, Tam Metin
  • Yapı Market Müşterilerinin Mağaza Hizmet Kalitesine Yönelik Değerlendirmeleri, Abdullah Okumuş, Bahar Karçiga,55-75: Özet, Tam Metin
  • Bulanık Ortamlarda Grup Kararı Vermeye Yardımcı Bir Yöntem: Fuzzy Topsis ve Bir Uygulama, Fatih Ecer,77-96: Özet, Tam Metin
  • Enerji Şartı Antlaşması, Pınar Baklacı, Esen Akıntürk,97-113: Özet, Tam Metin

 

 

 

 

THE INTEGRATION OF THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES STOCK MARKETS,Pınar Evrim Mandacı, Dezhid Vanchikova, 1-18
The aim of this study is to investigate whether the Turkish stock market is integrated or not with the European Union (EU) countries stock markets as a potential candidate for entering the EU. We use Engle-Granger co-integration test to investigate long-run co-integration relations between the Turkish stock market and the EU stock markets. We found long-run co-movements for all the markets indicating limited benefits for portfolio diversification for the EU investors in the Turkish stock market. Also, using a dummy variable, we examine whether integration between the markets increased or decreased during the post-Customs Union (CU) period. The results show increasing co-integration only with the Austrian market among the developed markets of the EU countries and with the Eastern European (EE) markets except Hungary, integration with all the other markets decreased after the passage to the CU.
Keywords: Co-integration, International Diversification, Stock Markets

BİREYSEL DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL ADALET VE SONUÇLARI İLİŞKİSİNDE YÖNLENDİRİCİ ETKİSİ:AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR ANALİZ, Füsun Çınar Altıntaş,19-40
Bu çalışmada, çalışanların bireysel değerlerinin yönlendiriciliği kapsamında, örgütsel adalet ve örgütsel adaletin sonuçları (gurur duygusu ve işten ayrılma niyeti) arasındaki etkileşim araştırılmıştır. Bireysel değerler, kendini gerçekleştirme ve kendini aşma bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Türkiye’de devlet üniversitelerinin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde çeşitli ünvanlarla görev yapan akademisyenlerdir. Çalışmada web tabanlı anket kullanılmıştır. Ankete 247 kişi katılmıştır. Araştırmanın hipotezleri çalışanların kendini gerçekleştirme ve kendini aşma değerlerinin yüksek veya düşük olmaları üzerine kurgulanmıştır. Bu anlamda toplam iki adet hipotez gerçekleştirilmiştir. Elde edilen en önemli bulgu,  dağıtım ve işlem adaletinin gurur duygusu üzerindeki etkisinin hem kendini aşma hem de kendini gerçekleştirme değeri yüksek olan bireylerde daha yüksek çıktığıdır.
Anahtar : Bireysel Değer Uyumu, İşlem Adaleti, Dağıtım Adaleti, Gruba Dayalı Değer Modeli, Gurur, İşten Ayrılma Niyeti

KADIN, DOĞUM VE ÇOCUK HASTANELERİNDE GİRDİ TIKANIKLIĞI VE AYLAK GİRDİLERE BAĞLI KAYIPLARIN ANALİZİ,M. Ensar Yeşilyurt, Filiz Yeşilyurt, 41-54
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren kadın, doğum ve çocuk hastanelerinin teknik etkinlik yapısı analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek etkinliğe Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastaneler sahip olup tam etkindir. Özel hastanelerin etkinlik düzeyi 0,841; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin etkinlik düzeyi ise 0,808’dir. Bu çalışmanın benzerlerinden önemli bir farklılığı, bir politika aracı olarak kullanılabilecek ve şimdiye kadar üzerinde yeterince durulmamış olan girdi tıkanıklığı ve aylak girdilere bağlı refah kayıplarının hesaplanmış olmasıdır. Girdi tıkanıklığı ve aylak girdilere bağlı olarak oluşan refah kaybı 4.647.044 YTL’dir.
Anahtar Sözcükler: Veri Zarflama Analizi, Hastane, Girdi tıkanıklığı, Aylak girdi, Etkinlik


YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZA HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ,Abdullah Okumuş, Bahar Karçiga,55-75
Son yıllarda gözlenen sosyo-ekonomik ve kültürel değişim, hızlı nüfus artışı ve artan kentleşme oranı, perakendecilik sektörünün gelişimini de hızlandırmıştır. Bu çalışmada perakendecilik kavramı, tanımı ve ülkemizdeki gelişimi açısından ele alınmıştır. Ayrıca,  ülkemizde 1995 yılından itibaren faaliyet göstermeye yapı marketlerle ilgili müşterilerin hizmet kalitesi değerlendirmeleri ortaya konmuştur. Veriler, kota örneklemesi vasıtasıyla İstanbul’da faaliyet gösteren iki yapı marketten alışveriş yapan 600 kişiden toplanmıştır. Araştırma hipotezini test etmek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, tüketiciler için yeni bir kavram olan “Kendin yap” anlayışını benimsetmeye çalışan ve farklı ürün kategorileriyle pazarda yer alarak yeni bir alışveriş anlayışını Türk tüketicisi ile tanıştıran yapı marketlerin müşterilerinin beklentilerini karşılayamadığını göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Hizmet Kalitesi, Müşteri Beklentileri, Müşteri Algıları,  Kendin Yap, Perakendecilik


BULANIK ORTAMLARDA GRUP KARARI VERMEYE YARDIMCI BİR YÖNTEM: FUZZY TOPSIS VE BİR UYGULAMA, Fatih Ecer,77-96
Çalışmanın amacı, belirsizlik altında kararların verildiği bulanık ortamlarda, grup kararı vermede yararlanılan Fuzzy TOPSIS yöntemini ortaya koymaktır. Bu amaçla departmanlı bir mağazada bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Dört karar verici önce satış elemanı alımında dikkate alınan karar kriterlerini, sonra da bu karar kriterlerine göre satış elemanı adaylarını dilsel değişkenlerle değerlendirmişlerdir. Değerlendirmeler üçgen fuzzy sayılara dönüştürülmüş ve yöntemin algoritması kullanılarak adaylar hesaplanan yakınlık katsayılarına göre sıralanmıştır. Çalışma, Fuzzy TOPSIS yönteminin insan kaynağını seçme sürecinde bir grup kararı verme yöntemi olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Fuzzy TOPSIS, Grup Kararı Verme, Fuzzy Kümeler.

ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASI, Pınar Baklacı, Esen Akıntürk,97-113
Enerji Şartı Antlaşması 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanmış ve 16 Nisan 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin de taraf olduğu Enerji Şartı Antlaşmasının temel özellikleri ve Antlaşmaya göre yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hükümler genel olarak incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Enerji Şartı Antlaşması, Enerji, Yatırım, Uyuşmazlıkların Çözümü, Tahkim.

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi