Dokuz Eylul
 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 2, 2007
(Prof.Dr. Mehmet Hulusi Demir’e Armağan)
Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • Lise Öğrencilerinin Alışveriş Merkezi Gereksinimlerinin Kano Modeli İle Sınıflandırılması: İzmir İli Uygulaması, Burcu İlter,  Özge Özgen, Bilge Aykol,141-162:Özet, Tam Metin
  • Otel İşletmelerinde Çevresel Muhasebe, B. Esra Aslanertik, Işıl Özgen,163-179:Özet, Tam Metin
  • Kalite Fonksiyon Göçeriminde Markov Zincirleri: Otomotiv Sektörü Örneği, İrfan Ertuğrul, Esra Aytaç,181-200:Özet, Tam Metin
  • Volatilite Modellerinin Öngörü Performansları: ARCH, GARCH ve SWARCH Karşılaştırması, Cüneyt Akar,201-217:Özet, Tam Metin
  • YSA ve GA Temelli Yeni Bir Algoritma ile Doğrusal Olmayan Optimizasyon, Sabri Erdem,219-231:Özet, Tam Metin
  • Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücretlendirme Sistemi Üzerine Bir İnceleme, Bilçin Tak, Yücel Sayılar, Kurtuluş Kaymaz, 233-266:Özet, Tam Metin

 

 

 

 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ GEREKSİNİMLERİNİN KANO MODELİ İLE SINIFLANDIRILMASI: İZMİR İLİ UYGULAMASI, Burcu İlter, Özge Özgen, Bilge Aykol,141-162
Son yıllarda sayıları giderek artan alışveriş merkezleri, özellikle büyükşehirlerde toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmektedir. Bu çalışma, alışveriş merkezleri için önemli bir pazar bölümü olan ve ülkemiz nüfusunun en büyük bölümünü oluşturan 15-19 yaş grubunun alışveriş merkezleri ile ilgili gereksinimlerinin memnuniyetlerini ne düzeyde etkilediğini ortaya çıkararak bir sınıflandırma yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, İzmir ilinde 359 lise öğrencisinin alışveriş merkezleri ile ilgili gereksinimleri Kano modeli ile sınıflandırılmıştır. Sonuçlar, 41 gereksinimden 13’ünün beklenen/doğrusal, diğerlerinin ise fark yaratmayan gereksinimler olarak tanımlandığını göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarının alışveriş merkezi yönetimlerine geleceğin tüketicileri olarak tanımlanan bu pazar dilimi için pazarlama stratejileri geliştirmede katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Alışveriş Merkezi Gereksinimleri, Kano Modeli

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MUHASEBE, B. Esra Aslanertik, Işıl Özgen,163-179
Günümüzün küresel ve rekabetçi iş dünyasında, faaliyetlerinde sosyal ve çevresel konuları ihmal ederek sadece finansal konulara odaklanan işletmeler, uzun vadede sürdürülebilirliklerini sağlayamazlar. Tüm işletmeler için çevresel performans, önemli bir başarı ölçüsüdür. Bu bağlamda çevresel muhasebe, işletme içi kararlarda bir yönetim muhasebesi aracı olarak kullanılmakta ve çevresel önlemlerin yarattığı fayda ve maliyetleri toplu olarak kayıt etme fırsatı yaratmaktadır. Bu çalışma, çevresel muhasebenin farklı boyutlarına yoğunlaşmakta ve otel işletmeleri açısından önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.  
Anahtar Sözcükler: Otel İşletmeleri, Çevre Muhasebesi, Çevresel Yönetim

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNDE MARKOV ZİNCİRLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, İrfan Ertuğrul, Esra Aytaç,181-200
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müşteriyi tatmin etmeyi ve müşterinin talep ettiklerini tasarım hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak başlıca kalite güvence noktalarına dönüştürmek amacıyla tasarım kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntemin bir aşaması, müşteri gereksinimleri ile teknik gereksinimler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışmada ilişkinin modellenebilmesi için Markov zincirlerinden yararlanılmış ve otomotiv sektöründe otomobil sahiplerinin isteklerine yönelik otomobil tasarımı için kalite fonksiyon göçerimi uygulanmıştır. Bu anlamda Markov zincirlerinin temelinde bulunan olasılık ve geçiş matrisleri yardımıyla müşteri gereksinimleri ile teknik gereksinimler arasındaki ilişki, beklenen değerler bazında değerlendirilmiş ve teknik gereksinimlerin gelecekte farklı dönemlerde alacağı değerler gözlemlenerek bir analiz yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kalite Fonksiyon Göçerimi, Markov Zincirleri, Geçiş Matrisleri

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI,Cüneyt Akar,201-217
Bu çalışmada alternatif volatilite modellerinin öngörü performansları karşılaştırılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB100 endeksi haftalık kapanış verileri kullanılarak getiri volatilitesi ARCH, GARCH ve SWARCH yöntemleriyle tahmin edilmiş ve bu tahminlere dayalı olarak öngörüler yapılmıştır. Öngörü performansları gerçekleşen volatilite baz alınarak çeşitli hata istatistikleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları SWARCH modellerinin ARCH ve GARCH modellerine göre daha az ısrarcılığa sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar dinamik ve kayan pencere yaklaşımlarına göre yapılan öngörüler açısından SWARCH modellerinin daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Volatilite Modelleri, Öngörü Performansı, SWARCH     

YSA VE GA TEMELLİ YENİ BİR ALGORİTMA İLE DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON, Sabri Erdem,219-231
Bu çalışmada doğrusal olmayan optimizasyon problemlerinin çözümünde yapay sinir ağlarının ve genetik algoritmaların kullanımıyla ilgili yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Önerilen optimizasyon metodu, kısıtları öğrenmek için yapay sinir ağları, global optimum çözüme yakınsamak için genetik algoritmayı ve özellikle bazı kısıtların olurlu çözümü ihlal ettiği durumlarda metodun sonuçlarını değerlendirmek için ise amaç programlamayı seçenek çözüm olarak sunmaktadır. Yöntemin klasik yöntemlere göre hesaplama karmaşıklığı açısından avantajları incelenerek kullanım sınırlamaları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Doğrusal Olmayan Optimizasyon, Yapay Zekâ, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritma, Hesaplama Karmaşıklığı

YETKİNLİKLERE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Bilçin Tak, Yücel Sayılar, Kurtuluş Kaymaz,233-266
1980’lerden bu yana insan kaynakları yönetimi alanında gerçekleştirilen araştırmaların bir bölümü, hem insan kaynakları uygulamalarının kendi içindeki uyumunun hem de bu uygulamalar ile örgütsel strateji arasındaki uyumun nasıl sağlanacağı üzerinde durmaktadır. Araştırmaların bir diğer bölümü ise söz konusu uygulamaların örgütsel performansı nasıl destekleyeceğine odaklanmaktadır. Bu çerçevede geleneksel iş odaklı sistemlerden farklı olarak ücretlendirme sisteminin örgütsel yetkinlikler ve stratejiyi destekleyecek biçimde tasarlanması önem kazanmaktadır. Bu çalışma, ilgili literatür göz önüne alınarak, yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi ve ücretlendirme sistemlerinin tasarımına ilişkin bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Örgütsel Yetkinlik, Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Yetkinliklere Dayalı Ücret Sistemleri

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi