Dokuz Eylul


 

2

 

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, 2008
(Kalite Fonksiyon Göçerimi Özel Sayısı – Dr. Fatih Yenginol Anısına)
Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • Neden Kalite Fonksiyon “Göçerimi”?, Fatih Yenginol,7-15: Özet, Tam Metin
  • QFD and Servqual Approach to Hotel Service Design, Aysun Kapucugil İkiz, Ali Masoudi,17-31: Özet, Tam Metin
  • Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Bireysel Emeklilik Sistemleri Pazarlayan Sigorta Şirketlerinin Teknik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma, Eralp Doğu, Banu Özgürel,33-45: Özet, Tam Metin
  • Otomotiv Sektörü Müşteri Özel Şartlarının APQP Süreci Adımlarına Göçerimi Üzerine Bir Çalışma, Hasan Erdem İkiz, Eralp Doğu , Ahmet Özhan Keskin,47-60: Özet, Tam Metin
  • Kord Bezi Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Tasarımı Yöntemleri ile İncelenmesi, Ayşe Aytaç, Berrin Yılmaz, Veli Deniz, 61-70 : Özet, Tam Metin
  • İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Sınıflandırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uygulaması, Melis Uca, Selim Menteş,73-91:Özet, Tam Metin
  • Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Hasta Güvenliği İlişkisinin Analizi, Özkan Tütüncü, Deniz Küçükusta,93-106: Özet, Tam Metin
  • İlaç Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerimi(KFG) MatrisininOluşturulması, Özlem  İpekgil Doğan, Rabia Işık Arıcan, 107-123: Özet, Tam Metin
  • Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Makine-Ekipman Seçim Çalışmalarında Bulanıklığın Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi, Yusuf Tansel İç, Mustafa Yurdakul,125-140:Özet, Tam Metin
  • Analysis of Selection Criteria for Manufacturing Employees Using Fuzzy- AHP, Aşkın Özdağoğlu,141-160:Özet, Tam Metin

 

 

 

 

 

 

NEDEN KALİTE FONKSİYON "GÖÇERİMİ" ?,Fatih Yenginol,7-15
Kalite Fonksiyon Göçerimi yönteminin adının Japoncası "Hinshitsu KiNo TenKai" kelimelerinden oluşur. İngilizce'ye "Quality Function Deployment"(QFD) olarak tercüme edilmiş ve yerleşmiştir. Türkçe'de ise "Kalite İşlev Konumlandırılması", "Kalite Fonksiyon Açınımı", "Kalite Fonksiyon Yayılımı" ve "Kalite Fonksiyon Göçerimi" şeklinde farklı kullanımları vardır. Ancak tercümede "TenKai" karşılığı olarak "göçerim" kelimesinin kullanılması; yöntemde taşıdığı iki yönlü anlam düşünüldüğünde daha uygundur. Bu nedenle yöntemin adının Türkçe terminolojiye "Kalite Fonksiyon Göçerimi" olarak yerleşmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kalite Fonksiyon Göçerimi, Göçerim

A QFD and SERVQUAL Approach to Hotel Service Design,Aysun Kapucugil Ikiz, Ali Masoudi,17-31
Current challenges facing the hotel service providers, such as “high customer demands on quality”, “increasing competition for high customer satisfaction” and “the demand for full services”, are directly related to better understand the attributes of hotel services and improve the service design characteristics accordingly. In service quality literature, SERVQUAL is the most widely used structure to measure customer expectations and perceptions. Quality Function Deployment (QFD) method is also a suitable means and works well to support the development of a wide range of services although it is originally stemming from product development. This study describes the development of a conceptual framework to measure the hotel service quality using the SERVQUAL model as a starting point, and then identifies service design and hotel guests’ requirements using a QFD approach. This integration of SERVQUAL and QFD approaches in the conceptual Hotel of Quality model has been illustrated through a case study.
Keywords: Quality Function Deployment, SERVQUAL, Hotel Service Design, Hotel of Quality

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA,Eralp Doğu,Banu Özgürel,33-45
Kalite Fonksiyon Göçerimi, temel olarak müşteri isteklerini ve beklentilerini organizasyonun süreçlerine aktaran ve hangi teknik özelliklerin geliştirilmesinin maksimum müşteri memnuniyeti yaratacağını ölçen bir süreçtir. Kalite Fonksiyon Göçerimi girdisi olan müşterinin sesinin değerlendirilmesi bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için katılımcılar istek ve beklentilerini karşılaştırma imkânı da bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, bireysel emeklilik planları alma ihtimali bulunan potansiyel müşterilerin ve sistem üyesi olan mevcut müşterilerin beklentileri için kriterler ve sigorta şirketlerinin sigortalı/sigortalanabilir bu müşterilerin beklentilerini ne derecede karşılayabildiğini belirleyebilmektir. Çalışma, sigorta şirketlerine müşteri beklentileri yardımıyla iyileştirme yollarıyla ilgili öncül bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kalite Fonksiyon Göçerimi(KFG), Bireysel Emeklilik Sistemi(BES), Müşterinin sesi(VOC), Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)

OTOMOTİV SEKTÖRÜ MÜŞTERİ ÖZEL ŞARTLARININ APQP SÜRECİ ADIMLARINA GÖÇERİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA,Hasan Erdem İkiz, Eralp Doğu, Ahmet Özhan Keskin,47-60
Bu çalışma ile Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) sürecinin yardımıyla otomotiv sektöründeki “müşteri özel şartları” nın İleri Ürün Kalite Planlaması (Advanced Product Quality Planning-APQP) sürecindeki adımlarla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde, kurulan ilişki vasıtasıyla APQP sürecinin hangi adımlarının “müşteri özel şartları” nı karşılamada kritik öneme sahip olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra “müşteri özel şartları” nın içinden hangi şartların ortak olduğu ve bu şartların APQP sürecindeki hangi adımla daha çok ilişkili olduğu belirlenecektir. Böylelikle, otomotiv sektöründeki bir kuruluşun, birden fazla müşterisi olması durumunda, bu müşterilerin üzerinde en fazla memnuniyeti sağlamak için hangi APQP elemanlarını daha çok dikkate alması gerektiği ortaya koyulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), Otomotiv Sektörü Müşteri Özel Şartları, İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP)

KORD BEZİ ÜRETİMİNDE BÜKÜM YÖNÜNÜN ETKİLERİNİN FARKLI DENEY TASARIMI YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESI,Ayşe Aytaç, Berrin Yılmaz, Veli Deniz,61-71
Kord bezi üretiminde, bükme yönü olarak tek katlı bükümlerde (z), katlı (kord) bükümlerde ise (s) büküm yönü, üreticiler tarafından yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kullanılan büküm yönünün, ürünün mekanik özelliklerine etkileri Taguchi ve tam etkensel deney tasarımı yöntemleri ile incelenmiştir. Çoklu bükümlerde kopma dayanımı açısından (z.z.s) bileşimi yerine (s.s.z) bileşiminin de kullanılabileceği görülmüştür. Ancak, (z.z.s) büküm yönü bileşimi değişkenliğinin, (s.s.z) büküm yönü bileşimine göre daha az olduğu bulunmuştur. İki düzeyli deney sisteminde Taguchi ve tam etkensel tasarım yöntemleri ile bulunan sonuçların birbirini desteklediği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Kord Bezi, Taguchi Deney Tasarımı, Tam Etkensel Deney Tasarımı

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM GEREKSİNİMLERİNİN KANO MODELİ İLE SINIFLANDIRILMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ UYGULAMASI,Melis Uca, Selim Menteş,73-91
Kalite kavramının birçok alanda önem kazanması ve eğitimin insan yaşamında geçmişten bugüne var olması, bu iki olgunun bir arada ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla, literatür ve uygulama alanında eğitimde kaliteyi ele alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitim ile ilgili gereksinimlerini sınıflandırıp, önem düzeylerinin analiz edilmesiyle bu alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel ve nicel analiz bir arada uygulanmıştır. Öncelikle yapılan odak grup çalışmaları ile gereksinimler ortaya çıkartılmış ve 137 öğrenciye yapılan anketler sonucunda  bu gereksinimler Kano Modeli ile sınıflandırılmıştır. Buna ek olarak, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak sınıflandırılan gereksinimlerin önem düzeyleri belirlenmiştir. Bu çalışma, işletme bölümünün daha kaliteli eğitim verme sürecinde öğrencilerin görüşlerine yer vermesine ve daha etkin stratejiler geliştirebilmesine katkıda bulunacaktır.
Anahtar Sözcükler: Analitik Hiyerarşi Süreci, Eğitim, Kalite, Kano Modeli

TEDARİK ZİNCİRİ ENTEGRASYONU VE HASTA GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ,Özkan Tütüncü, Deniz Küçükusta,93-106
Çalışmanın amacı hastanede görev yapan sterilizasyon sorumlularının tedarik zinciri entegrasyonu ve hasta güvenliği kültürüne ilişkin algılarının belirlemesi ve aralarındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Çalışmada, Gaziantep’te düzenlenen 2. Sterilizasyon Semineri’ne katılan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sterilizasyon sorumlularının algıları,  yapılandırılmış anket tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapısal geçerliliği ölçmek için ölçeklere uygulanan faktör analizi ve güvenilirlik analizleri anlamlıdır. Tedarik zinciri entegrasyonu ile hasta güvenliği alt boyuları arasında yapılan korelasyon analizinde de tedarik zinciri entegrasyonu ile kurulan en güçlü ilişki, takım çalışması ve iletişim arasında gerçekleşmiştir. Takım çalışması, takım içi iletişim, hasta güvenliğinin en önemli boyutu olduğu gibi, tedarik zinciri entegrasyonunu da olumlu yönde etkileyen bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hasta Güvenliği Kültürü, Tedarik Zinciri Entegrasyonu, Hastane Yönetimi, Sterilizasyon

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) MATRİSİNİN  OLUŞTURULMASI,Özlem İpekgil Doğan, Rabia Işık Arıcan,107-123
Toplam Kalite Yönetimi (TQM), mudaların sıfır olması ve yapılan işlemin maksimum oranda amaca hizmet etmesi felsefesi ile oluştuğundan dolayı üretim ve pazarlama, hatta tasarıma destek olma konusunda insanlığa destek sağlamaktadır. Üretilen malın tüketici tarafından çekilmesi, amaca hizmet eden tasarımlar yaratılması ve atıl mamul olmaması için Toplam Kalitenin bir parçası olan QFD tekniği üretim ve pazarlama konusunda hizmete hazır bir sistemdir.
Bu çalışmada, Kalite Geliştirme Teknikleri’ nden müşteri beklentileri ve buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini esas alan Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) - QFD tekniğinin; sağlık sektörünün en önemli parçası olan ilaç sektöründe, uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Evi, QFD, İlaç Endüstrisi

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ,Yusuf Tansel İç, Mustafa Yurdakul,125-140
Bulanıklığın ve belirsizliğin bulunduğu seçim problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) modellerinde tamsayıların yerine bulanık sayıların kullanılması tavsiye edilmektedir. Literatürde pek çok farklı ÇKKV modeli geliştirilmiş olmasına rağmen, şimdiye kadar tamsayıların yerine bulanıklığın kullanılmasının sağladığı faydayı analiz eden bir yaklaşım geliştirilmemiştir. Bu çalışmada bulanık sayıların kullanılmasının getireceği faydalar literatürde makine-ekipman seçimi çalışmalarında en sık rastlanan Bulanık ÇKKV yöntemleri olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ve Bulanık TOPSIS (BTOPSIS) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, onaltı adet işleme merkezi ve yedi adet seçim kriteri içeren bir seçim problemi oluşturulmuştur. Bulanık sayılar için tamsayı, üçgen bulanık sayı ve trapez bulanık sayı tipleri kullanılarak seçim probleminde farklı işleme merkezi sıralamaları elde edilmiştir. Sıralamalar arasındaki farklılıklar Spearman’ın Sıra İlişkisi Testi ile analiz edilmiştir. Bulanık sayıların kullanımında oluşan faydanın seviyesini belirlemek için çeşitli senaryolar üretilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (ÇKKVY), Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (BÇKKVY), Bulanık AHS, Bulanık TOPSIS, Makine Seçimi

ANALYSIS OF SELECTION CRITERIA FOR MANUFACTURING EMPLOYEES USING FUZZY- AHP,Aşkın Özdağoğlu,141-160
An analytical way to reach the best decision is more preferable in many business platforms. When variables are quantitative and number of criteria is not high, then one can use several analysis tools and make his/her decision and solve the problem. However, many times beside the measurable variables, there exist qualitative variables for decision making problems, or people are supposed to prefer the best among the many choices. Even if only linguistic evaluations may be available for such problems, an analytical way to find the solution systematically to make a successful decision is needed. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) is one of the best ways for deciding among the complex criteria structure in different levels. Fuzzy AHP is a synthetic extension of classical AHP method when the fuzziness of the decision makers is considered. In this paper, the criteria set and their importance for the selection of manufacturing employee in a firm producing shoe machines are analyzed. Finally a systematic solution and decision support are provided for management.
Keywords: Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Selection Criteria, Fuzzy Sets

 

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi