Dokuz Eylul


  

 

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, 2008
Bu sayfalarda yayınlanan çalışmaların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılmaları, dağıtılmaları ve satılmaları yasaktır.

  • Understanding the Female Consumers’ Decision Making Styles, Figen Yeşilada, Alican Kavas,167-185: Özet, Tam Metin
  • Duygusal Zekanın Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etkileri, Ahmet Erkuş, Ebru Günlü,187-209: Özet, Tam Metin
  • An Analysis of Public Expenditures Using the Median Voter Theorem for Turkey,Emin Köksal,211-225: Özet, Tam Metin
  • Stratejik Bir Karar: Gemi Alım-Satımı Zamanlaması,Tevfik Arslan, 227-255 : Özet, Tam Metin
  • Bandırma’nın Girişimcilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Ömür Kızılgöl, Burcu İşgüden,257-279:Özet, Tam Metin
  • HACCP Sisteminin Otellerin Mutfak Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Necdet Hacıoğlu,Göksel Kemal Girgin, 281-301: Özet, Tam Metin

 

 

 

 

 

 

Understanding the Female Consumers’ Decision Making Styles, Figen Yeşilada, Alican Kavas,167-185
Understanding consumer decision making styles is vital for companies in developing the appropriate marketing strategies to best satisfy their target groups. Many studies have been conducted on the issue using the Consumer Styles Inventory (CSI) in different cultural settings conducted mostly on student samples. This study aims to test the transferability of the CSI to the Cypriot context through working with a sample drawn from adult female consumers living in the northern part of the island. Out of the eight consumer decision traits identified, three of them (Perfectionist- high quality seeking consumer, Confused by over choice consumer, Brand conscious consumer) are the same with the ones in the Sproles and Kendal (1986) study. Three of the traits identified (Time-energy conserving impulsive consumer, Careful, value for money consumer and Brand-store loyal consumer) have low reliabilities indicating that these traits cannot be accepted as reliable and need further refinement. Thus, the CSI’s generalizability across cultures has received limited support from the current study.
Key Words :Consumer Behavior, Consumer Styles Inventory (CSI), Cyprus, Female Consumers

Duygusal Zekanın Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etkileri, Ahmet Erkuş, Ebru Günlü,187-209
Bu çalışmada duygusal zekanın dönüşümcü liderlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim gören toplam 724 öğrenci örneklemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları duygusal zeka boyutlarıyla dönüşümcü liderlik boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Özellikle kişiler arası ilişkiler boyutunun, dönüşümcü liderlik sürecinde önemli bir değişken olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler :Dönüşümcü Liderlik, Duygusal Zeka

An Analysis of Public Expenditures Using the Median Voter Theorem for Turkey,Emin Köksal,211-225
In this paper, throughout a standard Public Choice model for the demand of public goods, we intend to analyze the public expenditures in Turkey. In doing so, we employ a panel approach to test the median voter theorem at provincial level, over the period 1995-2001. To estimate the parameters in the model with panel data, we use fixed effect estimation specification with least squares method (LS). In addition, to compare the results and justify the reliability of our estimates, we also employ the generalization method of moments (GMM). For a further look, we also advance our study at regional level. Our findings strongly support the theoretical model. Furthermore, our investigation at the regional level suggests sharp differences across the regions.
Keywords: Median Voter Theorem, Public Expenditures, Public Choice Model

Stratejik Bir Karar: Gemi Alım-Satımı Zamanlaması, Tevfik Arslan, 227-255
Yatırım kararları, işletmeler açısından stratejik öneme sahip kararlardır.Deniz taşımacılığı sektöründe çalışan işletmelerin yatırım kararları arasında gemi alım-satım kararları ilk sıralarda yer almaktadır. Deniz taşımacılığından elde edilen kazançlar, gemi arz-talep değişimleri, dünya ekonomik durumu ve beklenmeyen büyük değişim ve krizlere bağlı olarak sürekli dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu çalışmada, dünya deniz taşımacılığında önemli yer tutan “kuru dökme yük” taşımacılığının son 10 yıllık gelişimi incelenmekte ve bu bağlamda Türkiye’deki kurumsallaşmış bir deniz taşımacılığı işletmesinin yakın zamanda filosuna kattığı kuru dökme yük gemisiyle ilgili finansal analiz ve yatırım kararı stratejik yönetim açısından, kararın alınışı ve zamanlanması yönünden irdelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kuru Dökme Yük Gemileri, Gemi Alım-satım Kararları, Stratejik Yönetim, Yatırım Kararlarının Finansal Analizi

Bandırma’nın Girişimcilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Ömür Kızılgöl, Burcu İşgüden,257-279
Girişimcilik konusu son yıllarda genel ve özellikle bölgesel kalkınmanın geliştirilmesinde önemli bir yer tutmakta, bazen de tek strateji olarak hem yönetimlerin hem de akademik çevrelerin ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda çalışmada Balıkesir İli Bandırma İlçesi’nde gerçekleştirilen bir alan araştırmasına dayanılarak Bandırma’nın girişimcilik potansiyeli ile bu konuda yaşanan sorunlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Bandırma’da faaliyet gösteren 50-250 çalışanı olan 100 adet işletmeye ulaşılarak anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Söz konusu 100 işletmenin 49’undan cevap alınmıştır. Ulaşılan bulgular, girişimciliğin geliştirilmesi bağlamında Bandırma’nın mevcut ticari ve mesleki altyapısının ve girişimcilere ihtiyaç duydukları ve duyabilecekleri mesleki ve teknik alanlarda danışmanlık hizmeti sağlayacak kuruluşların yeterli olmadığını, söz konusu hizmetleri işletmelerin kendi başlarına temin ettiklerini göstermektedir. Girişimciliği geliştirmeye yönelik faaliyetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi hem alınan hizmetlerin kalitesini hem de Bandırma’nın girişimcilik potansiyelini arttıracaktır.   
Anahtar Sözcükler: Girişimcilik Potansiyeli

HACCP Sisteminin Otellerin Mutfak Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Necdet Hacıoğlu,Göksel Kemal Girgin, 281-301
Yiyecek-içecek üreten işletmelerde gıda hijyeni ve güvenliği, diğer bir deyişle yiyecek ve içeceklerin, belirlenmiş sağlık standartlarına göre hazırlanması, müşteri sağlığı ve memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Gıda güvenliği konusunda da en önemli sistemlerin başında HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)Sistemi gelmektedir. Bu çalışmada, beş yıldızlı otellerin mutfak departmanı çalışanlarının HACCP ile ilgili düşüncelerinin tespiti amaçlanmıştır. Geliştirilen soru kağıdı 1 Kasım 2007 ve 1 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’de bulunan toplam 43 adet beş yıldızlı otel işletmesinde çalışan toplam 832 mutfak personeline uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların HACCP sistemini otel işletmeleri için çok önemli bir gıda güvenlik sistemi olarak gördüklerini ortaya koymuştur.
Anahtar Sözcükler: Gıda Hijyeni, Gıda Güvenliği, HACCP Sistemi.

 
©2009 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi